PlayerUnknown's Bat...
 
Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil
PlayerUnknown's Battlegrounds Chams Code [Delphi]

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Beğeni
1,246 Görüntüleme
Karayel
(@karayel)
Gönderiler: 102
Saygın Üye
Konuyu başlatan
 

[hide]

Eğer bypass'ınız yoksa hiçbir şekilde bu hileyi derleyip kullanmayınız, aksi halde kesinlikle "ban" yersiniz, hiçbir şekilde bypass nasıl yapıcam / nasıl bulucam diye soru sormayın. İnternette private yani satışı yapılan battleeye için bypass bulabilirsiniz, yada ücretsiz paylaşılmışsa deniyebilirsiniz. Sorumluluk tamamen size aittir, kodlar tarafımca denenmiştir ve çalışmaktadır.

İhtiyacınız Olanlar:
1.  https://github.com/CMCHTPC/DelphiDX12/tree/master/Units 
2.  https://github.com/MahdiSafsafi/delphi-detours-library 
3. Bypass

HTML:
library esp;
 
uses
  Windows, DDetours, DX12.D3D11, DX12.DXGI, DX12.D3DCommon,
  DX12.D3DCompiler, DX12.D3D10, DX12.D3DX10;
 
{$R *.res}
 
var
  RunOnce: Boolean;
  ThreadID: DWord;
  SwapChainDesc: TDXGI_SWAP_CHAIN_DESC;
  pDevice: ID3D11Device;
  pContext: ID3D11DeviceContext;
  pFeature: TD3D_FEATURE_LEVEL;
  pSwapChain: IDXGISwapChain;
  psRed: ID3D11PixelShader;
  StencilDesc: TD3D11_DEPTH_STENCIL_DESC;
  FDepthStencilState: ID3D11DepthStencilState;
 
var
  OriginalPresent: function(pSwapChain: IDXGISwapChain; SyncInterval: UInt; Flags: UInt): HResult; stdcall = nil;
  OriginalDrawIndexed: procedure(pContext: ID3D11DeviceContext; IndexCount: UInt; StartIndexLocation: UInt; BaseVertexLocation: Integer); stdcall;
  OriginalDraw: procedure(pContext: ID3D11DeviceContext; VertexCount: UInt; StartVertexLocation: UInt); stdcall;
 
function InitialiseShader(pDevice: ID3D11Device; pShader: ID3D11PixelShader): HResult;
var
  pBlob, pErrorMsgs: ID3DBlob;
begin
  Result := D3DCompileFromFile(PWideChar(WideString('D:PixelShader.ps')), nil, nil, 'PSEntry', 'ps_4_0', 0, 0, pBlob, pErrorMsgs);
  if Failed(Result) then
  begin
    //Log('Error: Failed to CompileFromFile.');
    exit;
  end;
  Result := pDevice.CreatePixelShader(pBlob.GetBufferPointer, pBlob.GetBufferSize, nil, psRed);
  if Failed(Result) then
  begin
    //Log('Error: CreatePixelShader Failed.');
    exit;
  end;
end;
 
function hkPresent(pSwapChain: IDXGISwapChain; SyncInterval: UInt; Flags: UInt): HResult; stdcall;
begin
  if RunOnce then
  begin
    pSwapChain.GetDevice(TGUID(ID3D11Device), Pointer(pDevice));
    pDevice.GetImmediateContext(pContext);
    with StencilDesc do
    begin
      DepthEnable := True;
      DepthWriteMask := D3D11_DEPTH_WRITE_MASK_ALL;
      DepthFunc := D3D11_COMPARISON_LESS;
      StencilEnable := True;
      StencilReadMask := $FF;
      StencilWriteMask := $FF;
      FrontFace.StencilFailOp := D3D11_STENCIL_OP_KEEP;
      FrontFace.StencilDepthFailOp := D3D11_STENCIL_OP_INCR;
      FrontFace.StencilPassOp := D3D11_STENCIL_OP_KEEP;
      FrontFace.StencilFunc := D3D11_COMPARISON_ALWAYS;
      BackFace.StencilFailOp := D3D11_STENCIL_OP_KEEP;
      BackFace.StencilDepthFailOp := D3D11_STENCIL_OP_DECR;
      BackFace.StencilPassOp := D3D11_STENCIL_OP_KEEP;
      BackFace.StencilFunc := D3D11_COMPARISON_ALWAYS;
    end;
    pDevice.CreateDepthStencilState(StencilDesc, FDepthStencilState);
    StencilDesc.DepthEnable := false;
    StencilDesc.DepthWriteMask := D3D11_DEPTH_WRITE_MASK_ALL;
    pDevice.CreateDepthStencilState(StencilDesc, FDepthStencilState);
    //Log('hkPresent: First Run.');
    RunOnce := False;
  end;
  InitialiseShader(pDevice, psRed);
  Result := OriginalPresent(pSwapChain, SyncInterval, Flags);
end;
 
procedure hkDraw(pContext: ID3D11DeviceContext; VertexCount: UInt; StartVertexLocation: UInt); stdcall;
begin
  //Log('hkDraw: First Run.');
  OriginalDraw(pContext, VertexCount, StartVertexLocation);
end;
 
procedure hkDrawIndexed(pContext: ID3D11DeviceContext; IndexCount: UInt; StartIndexLocation: UInt; BaseVertexLocation: Integer); stdcall;
var
  Stride, BufferOffset: UInt;
  vBuffer: ID3D11Buffer;
  vDesc: TD3D11_BUFFER_DESC;
begin
  pContext.IAGetVertexBuffers(0, 1, vBuffer, Stride, BufferOffset);
  vBuffer.GetDesc(vDesc);
  if Stride = 36 then
  begin
    pContext.OMSetDepthStencilState(FDepthStencilState, 1);
    pContext.PSSetShader(psRed, nil, 0);
    OriginalDrawIndexed(pContext, IndexCount, StartIndexLocation, BaseVertexLocation);
    //Log('IndexCount: '+IntToStr(IndexCount)+' StartIndexLocation: '+IntToStr(StartIndexLocation)+' BaseVertexLocation: '+IntToStr(BaseVertexLocation)+' Stride: '+IntToStr(Stride)+' BufferOffest: '+IntToStr(BufferOffset));
  end;
  OriginalDrawIndexed(pContext, IndexCount, StartIndexLocation, BaseVertexLocation);
end;
 
function InitialiseHook: HResult;
var
  Handle: THandle;
  FeatureLevel: Array[0..0] of TD3D_FEATURE_LEVEL;
begin
  Handle := GetForegroundWindow;
  FillChar(SwapChainDesc, SizeOf(SwapChainDesc), 0);
  with SwapChainDesc do
  begin
    BufferCount := 1;
    BufferUsage := DXGI_USAGE_RENDER_TARGET_OUTPUT;
    OutputWindow := Handle;
    SampleDesc.Count := 1;
    Windowed := True;
    BufferDesc.Format := DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
    BufferDesc.ScanlineOrdering := DXGI_MODE_SCANLINE_ORDER_UNSPECIFIED;
    BufferDesc.Scaling := DXGI_MODE_SCALING_UNSPECIFIED;
    SwapEffect := DXGI_SWAP_EFFECT_DISCARD;
  end;
  FeatureLevel[0] := D3D_FEATURE_LEVEL_11_0;
  Result := D3D11CreateDeviceAndSwapChain(nil, D3D_DRIVER_TYPE_HARDWARE, 0, 0,  @FeatureLevel[0], 1, D3D11_SDK_VERSION,
  @swapChainDesc, pSwapChain, pDevice, pFeature, pContext);
  if Succeeded(Result) then
  begin
     @originalPresent := InterceptCreate(Pointer(PNativeUint(PNativeUint(pSwapChain)^ + $40)^), @hkPresent);
     @originalDrawIndexed := InterceptCreate(Pointer(PNativeUint(PNativeUint(pContext)^ + $60)^), @hkDrawIndexed);
     @originalDraw := InterceptCreate(Pointer(PNativeUint(PNativeUint(pContext)^ + $68)^), @hkDraw);
    exit;
  end;
  //Log('Error: Failed to Create Device!');
end;
 
procedure DLLEntry(dwReason: DWord);
begin
  case dwReason of
    DLL_PROCESS_ATTACH:
    begin
      RunOnce := True;
      CreateThread(nil, 0,  @InitialiseHook, nil, 0, ThreadID);
    end;
    DLL_PROCESS_DETACH:
    begin
      exit;
    end;
  end;
end;
 
begin
  DLLProc :=  @dLLEntry;
  DLLEntry(DLL_PROCESS_ATTACH);
end.
PixelShader.ps
HTML:
struct PSInput
{
    float4 position : SV_POSITION;
    float4 color : COLOR;
};
 
float4 PSEntry(PSInput vs_out) : SV_TARGET
{
    float4 Red;
    Red.a = 1.0;
    Red.r = 1.0;
    Red.g = 0.0;
    Red.b = 0.0;
    return Red;
}

[/hide]

 
Gönderildi : 16 Mayıs 2017 12:54
Paylaş: